نمره : رتبه : 627 آزاد رشته : نوروسرجری تبریز

 

نمره :402 رتبه :971 آزاد رشته : رادیوتراپی اهواز

 

نمره : رتبه : 831 ازاد رشته : جراحی تهران

 

نمره : رتبه :1100 ازاد رشته : اطفال تهران

 

نمره : 409 رتبه : 819 رشته : روان بهشتی

 

نمره : رتبه : 1291 ازاد رشته : زنان ارومیه

 

نمره : 387 رتبه : 1392 رشته : اطفال تهران

 

نمره : رتبه : 1090 رشته : جراحی شیراز

 

نمره : رتبه : 196 ازاد رشته : رادیو اهواز

 

نمره : رتبه : 809 ازاد رشته : روانپزشکی تهران

 

نمره : رتبه : 2086 ازاد رشته : عفونی تهران

 

نمره : رتبه : 2700 ازاد رشته : عفونی کرمانشاه

 

نمره : 455 رتبه : 160 رشته : قلب بهشتی

 

نمره : 400 رتبه : 1040 رشته : زنان تبریز

 

نمره : 431 رتبه : 433 رشته : گوش وحلق یزد

 

نمره : رتبه : 29 رشته : قلب تهران

 

نمره : رتبه : 264 ازاد رشته : توانبخشی تهران

 

نمره : 410 رتبه : 794 رشته : رادیو تراپی

 

نمره : رتبه : 495 رشته : طب فیزیکی ارتش

 

نمره : رتبه : 169 کل رشته : پوست مشهد

 

نمره : رتبه : 650 رشته : زنان تهران

 

نمره : رتبه : 250 ازاد رشته : چشم اهواز

 

نمره : رتبه : 910 کل رشته : داخلی تهران

 

نمره : 472 رتبه : 75 ازاد رشته : چشم بهشتی

 

نمره : رتبه : 168 رشته : چشم مشهد

 

نمره : رتبه : 142 ازاد رشته : رادیولوژی مشهد

 

نمره : رتبه : 950 رشته : اطفال تهران

 

نمره : رتبه : 607 ازاد رشته : پاتو تهران

 

نمره : 445 رتبه : 254 رشته : جراحی اعصاب تهران

 

نمره : رتبه : 168 رشته : چشم اصفهان

 

نمره : رتبه : 444 رشته : پاتو مشهد

 

نمره : رتبه : 1100 رشته : زنان رشت

 

نمره : 405 رتبه : 910 ازاد رشته : داخلی تهران

 

نمره : 347 رتبه : 2568 رشته : اورژانس اهواز

 

نمره : رتبه : 534 ازاد - 4 سیستان رشته : گوش وحلق تهران

 

نمره : 382 رتبه : 1527 رشته : جراحی بندر عباس

 

نمره : رتبه : 47 ازاد رشته : رادیو تبریز

 

نمره : 418 رتبه : 633 رشته : داخلی تهران

 

نمره : 438 رتبه : 349 رشته : قلب تهران

 

نمره : 489 رتبه : 26 رشته : رادیو تهران

 

نمره : رتبه : 87 ازاد رشته : پوست اصفهان

 

نمره : 419 رتبه : 618 کل رشته : روان اصفهان

 

نمره : 390 رتبه : 1304 رشته : روان اهواز

 

نمره : 458 رتبه : 137 رشته : چشم بهشتی

 

نمره : رتبه : 2480 رشته : بیهوشی تهران

 

نمره : رتبه : 2234 ازاد رشته : بیهوشی تبریز

 

نمره : رتبه : 1387 رشته : داخلی ارومیه

 

نمره : رتبه : 1800 ازاد رشته : داخلی مازندران

 

نمره : 410 رتبه : حدود 900 رشته : ورزشی تهران

 

نمره : 380 رتبه : 1450 ازاد رشته : بیهوشی تهران

 

نمره : 457 رتبه : 135 ازاد رشته : نورولوژی تهران

 

نمره : 465 رتبه : 95 رشته : قلب تهران

 

نمره : رتبه : 618 رشته : پاتو تهران

 

نمره : 462 رتبه : 117 رشته : رادیو بهشتی

 

نمره : رتبه : 34 رشته : قلب تهران

 

نمره : 405 رتبه : 899 ازاد رشته : روان بهزیستی

 

نمره : 357 رتبه : 2299 رشته : بیهوشی اهواز

 

نمره : رتبه : 117 رشته : پوست اهواز

 

نمره : 445 رتبه : 254 رشته : اورتو تهران

 

نمره : رتبه : 2136 کل رشته : اطفال زنجان

 

نمره : 394 رتبه : 1204 رشته : داخلی تبریز

 

نمره : 344 رتبه : 2712 رشته : اورژانس مشهد

 

نمره : رتبه : 1200 رشته : جراحی اصفهان

 

نمره : 416 رتبه : 668 ازاد – 346 جنس رشته : زنان تهران

 

نمره : رتبه : 1248 رشته : ورزشی تهران

 

نمره : رتبه : 831 ازاد رشته : روان کرمانشاه

 

نمره : 358 رتبه : 2260 ازاد رشته : اطفال همدان

 

نمره : 397 رتبه : 1124 رشته : جراحی ارومیه

 

نمره : 352 رتبه : 2461 رشته : بیهوشی تهران

 

نمره : 390 رتبه : 1037 رشته : جراحی تبریز

 

نمره : 348 رتبه : 2588 – سهمیه مازاد محروم رشته : بیهوشی تهران

 

نمره : 383 رتبه : 1490 رشته : داخلی کرمان

 

نمره : 447 رتبه : 239 رشته : قلب تهران

 

نمره : 325 رتبه : 3301 - 74 سهمیه مازاد محروم رشته : بیهوشی زنجان

 

نمره : 391 رتبه : 1275 رشته : جراحی شیراز

 

نمره : 357 رتبه : 2299 رشته : بیهوشی

 

نمره : 430 رتبه : 444 رشته : نورو کرمان

 

نمره : 418 رتبه : 634 رشته : گوش وحلق اصفهان

 

نمره : 410 رتبه : 794 رشته : پاتو شیراز

 

نمره : رتبه : 1800 رشته : اطفال کرمان

 

نمره : 364 رتبه : 2000 رشته : اطفال بابل

 

نمره : 358 رتبه : 2260 رشته : اورژانس تهران

 

نمره : 397 رتبه : 1124 ازاد رشته : داخلی تهران

 

نمره : 381 رتبه : 1547 ازاد رشته : اطفال تهران

 

نمره : 400 رتبه : 1040 رشته : جراحی قزوین

 

نمره : رتبه : 490 رشته : قلب قزوین

 

نمره : 460 رتبه : 130 رشته : رادیو شیراز

 

نمره : رتبه : 34 رشته : طب هسته ای تهران

 

نمره : 428 رتبه : 470 رشته : توانبخشی تبریز

 

نمره : 404 رتبه : 932 کل رشته : روان اهواز

 

نمره : 391 رتبه : رشته : جراحی زنجان

 

نمره : رتبه : 500 ازاد رشته : گوش وحلق بهشتی

 

نمره : رتبه : 289 رشته : روان تهران

 

نمره : رتبه : 80 رشته : اورتو تهران

 

نمره : 391 رتبه : رشته : اطفال تهران

 

نمره : 393 رتبه : رشته : اطفال تهران

 

نمره : رتبه : 1650 رشته : اجتماعی تهران